Clouded Apollo / Schwarzer Apollo / Le Semi-Apollon / Mnemosynesommerfugl / Mnemosynefjäril / Mnemosyne / Pikkuapollo

  1. Home
  2.  » 
  3. Natur
  4.  » 
  5. Dagsommerfugler
  6.  » 
  7. Parnassiinae
  8.  » mnemosyne

Mnemosynesommerfugl (Parnassius mnemosyne) – Linnaeus, 1758

Fotografert i Norge